მისია

  • თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პროფესიული პროგრამების შემუშავება და განხორციელება, რის შედეგადაც უზრუნველყოფილი იქნება მაღალი კომპეტენციის მქონე,საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროფესიული კვალიფიკაციის სპეციალისტების მომზადება;
  • უწყვეტი სწავლებისა და განათლების პრინციპების დაცვა;
  • საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მოთხოვნების დაკმაყოფილება პროფესიული განათლების მქონე კვალიფიციურ კადრებზე;
  • შესაბამისი სფეროსთვის სპეცილისტების განათლების მაღალი ხარისხისა და კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა; კონკურენტუნარიანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების გზით, შესაბამისი დარგის ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ მუდმივად ცვალებად, განვითარებაზე ორიენტირებულ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას, ხელს შეუწყობენ საკუთარი მოღვაწეობის სფეროს განვითარებას;
  • საგანმანათლებლო და პროფესიული საქმიანობის კონტროლისა და ხარისხის მართვის ამერიკული და ევროპული სისტემების ამოქმედება.

დაგვიკავშირდით
 
Address
ქ. წამებულის გამზირი #65, თბილისი (საფოსტო ინდექსი: 0144)
Hotline
032 274 74 08